MENU

Koncepce výuky

Naše cíle

21. ZŠ Plzeň je školou, která se zaměřuje na výuku jazyků – angličtiny, francouzštiny, němčiny a ruštiny. Naši žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu „Brána jazyků otevřená“.

Naše škola je moderně vybavena. Vedle tříd pro běžnou výuku využívají žáci i mnoha odborných učeben – např. jazykových, jazykové laboratoře i učebny výpočetní techniky. Škola dále nabízí dvě tělocvičny, malou posilovnu, zrekonstruované školní hřiště s moderně upravenými povrchy a umělým osvětlením, školní dílnu, jídelnu, bufet a relaxační zahradu s možností výuky v přírodě, na jejíž realizaci se podíleli nejen pedagogové naší školy, ale i sami žáci a někteří rodiče.

Naším cílem je kvalitní a systematická příprava žáků pro život, motivace pro další vzdělávání. V oblasti jazykové chceme naučit naše žáky živě komunikovat v běžných situacích, a to nejméně ve dvou cizích jazycích. Snažíme se, aby žáci chodili do své školy rádi, vnímali ji jako školu otevřenou moderním metodám a trendům, vnímající a přijímající jejich myšlenky a podněty, školu zdravou, fungující, inspirující.

Výuka cizích jazyků - základní informace

Již od prvního ročníku se žáci v rámci povinné výuky učí anglickému jazyku. Výuka v prvních a druhých ročnících probíhá 4x týdně po dobu 20 minut, v dalších ročnících pak 3-4x týdně po dobu 45 minut. Nově zavádíme od 1. ročníku v některých třídách výuku výtvarné výchovy v angličtině.

Druhý cizí jazyk – francouzština nebo němčina – se u nás vyučuje od 6. ročníku. V 7. ročníku pak mají žáci možnost rozšířit si své jazykové dovednosti v rámci nepovinného předmětu ruský jazyk.

Žáci se jazykům učí ve skupinách pod vedením zkušených aprobovaných učitelů. Samozřejmostí jsou moderně vybavené jazykové učebny, výuka zařazující učební metody klasické i aktivizační, práce s učebnicemi, které rozvíjejí všechny komunikativní řečové dovednosti žáků a jež odpovídají požadavkům kladeným na jazykové vzdělávání dle Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Snažíme se žáky naučit nejen znalostem jazyka jako takového, ale při výuce klademe důraz také na utváření určitého povědomí o zemích, které daným cizím jazykem hovoří, jejich životnímu stylu, kultuře, historii i současnosti.

Výjimkou pro nás nejsou ani cizojazyčné projekty různého rozsahu i obtížnosti, práce s Evropským jazykovým portfoliem, vlastní poetická tvorba nebo divadelní vystoupení v cizích jazycích apod.

Naši žáci se pravidelně zúčastňují konverzačních i jiných soutěží s jazykovou tematikou, v nichž dosahují dobrých výsledků. Podrobnosti o jednotlivých soutěžích je možné si přečíst ve Výročních zprávách školy za konkrétní školní rok – viz rubrika Úřední deska / Ke stažení / Výroční zprávy.

Škola rovněž spolupracuje s odbornými institucemi – např. s Britskou radou, s Alliance francaise, Eurocentrem, Tandemem apod.

Každoročně také pořádáme studijně-poznávací zájezdy do zemí, jejichž jazykům se naši žáci učí. Tato tradice má u nás dobrý zvuk a škola v ní hodlá pokračovat i v budoucnu.

Nepřehlédněte

  • Zájmové kroužky
  • Výsledky voleb do školské rady
  • Výstava prací žáků na ÚMO 2
  • Úřední hodiny o prázdninách
  • Uzavření školního hřiště
  • Potřeby pro žáky na šk. rok 2024/2025

Zobrazit více

Kalendář

V nejbližší době nejsou žádné události

 
Celý kalendář

Vlastníme certifikát
Cambridge English Exam
Preparation Center
Asociace
Cambridgeských
škol v ČR
Město Plzeň Centrum robotiky Fakultní škola FPE ZČU v Plzni Celé Česko
čte dětem
Partnerská škola
v Markersbachu
Partnerská škola
ve Furth im Wald
Jsme zapojeni
do projektu
Příběhy bezpráví
PROSIT v Plzni Šablony I. Šablony II. Šablony III. OP JAK

Kontakt

Telefon:
+420 378 028 441

E-mail:
sekretariat@zs21.plzen-edu.cz

Adresa školy:
Slovanská alej 13
326 00 Plzeň

IČ: 66362521

Číslo účtu školy:
4833890237/0100

ID datové schránky:
yhqmv9g

Foxprofi, výroba webových stránek, webdesign